$(document).ready(function(){ $(".touch-toggle a").click(function(event){ var className = $(this).attr("data-drawer"); if( $("."+className).css('display') == 'none' ){ $("."+className).slideDown().siblings(".drawer-section").slideUp(); }else{ $(".drawer-section").slideUp(); } event.stopPropagation(); }); /*$(document).click(function(){ $(".drawer-section").slideUp(); })*/ $('.touch-menu a').click(function(){ if( $(this).next().is('ul') ){ if( $(this).next('ul').css('display') == 'none' ){ $(this).next('ul').slideDown(); $(this).find('i').attr("class","touch-arrow-up"); }else{ $(this).next('ul').slideUp(); $(this).next('ul').find('ul').slideUp(); $(this).find('i').attr("class","touch-arrow-down"); } } }); });

新闻资讯

动态成本是什么动态成本到底是什么j9九游会

 (1)一国在经济发展过程中的比较优势或劣势是可以变化的,经济的发展不仅取决于资源的丰裕程度,在很大程度上还取决于政府的支持;

 其核心思想在于强调后起国的幼稚产业经过扶持,即形成动态比较优势。该理论成为战后日本产业结构理论研究的起点,为日本的◆◆“贸易立国”思想提供了理论依据◆。

 (3)动态比较优势的形成要借助国家的干预力量j9九游会,政府应以增强国际竞争力为目的,扶植和促进国内重点产业的发展。

 动态成本就是变动成本,它是指成本的总发生额在范围内随着业务量的变动AG真人游戏平台动态成本是什么 动态成本到底是什么j9九游会,,而产生变动的成本。比如,像直接材料和直接人工都是典型的变动成本。变动成本与固定成本一样,变动成本与业务量之间的线性依存关系也是有条件的,即有一定的适用区间动态成本是什么 动态成本到底是什么j9九游会,。也就是说,超出相关范围时动态成本是什么 动态成本到底是什么j9九游会!,变动成本发生额可能呈非线性变动。

   上一篇:企业发展动态趋势及股权估值NG南宫28官网登录 下一篇:暂无

   Copyright © 2012-2023 币游AG旗舰厅,币游官网正版,币游国际登录网站 版权所有   粤ICP备xxxxxxxx号

   if (!window.jQuery) { document.write(unescape("%3Cscript src='/public/static/common/js/jquery.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); document.write(unescape("%3Cscript type='text/javascript'%3E try{jQuery.noConflict();}catch(e){} %3C/script%3E")); } if (window.jQuery) { (function($){ default_switch(); //简体繁体互换 function default_switch() { var home_lang = getCookie('home_lang'); if (home_lang == '') { home_lang = 'cn'; } if ($.inArray(home_lang, ['zh','cn'])) { var obj = $('#jquerys2t_1573822909'); var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('cn' == isSimplified) { $('body').t2s(); $(obj).text('繁體'); } else if ('zh' == isSimplified) { $('body').s2t(); $(obj).text('简体'); } } } //简体繁体互换 $('#jquerys2t_1573822909').click(function(){ var obj = this; var isSimplified = getCookie('jquerys2t_1573822909'); if ('' == isSimplified || 'cn' == isSimplified) { $('body').s2t(); // 简体转繁体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'zh'); $(obj).text('简体'); } else { $('body').t2s(); // 繁体转简体 setCookie('jquerys2t_1573822909', 'cn'); $(obj).text('繁體'); } }); })(jQuery); }